1. CAYMA HAKKI, İADE PROSEDÜRÜ VE AYIP

VI.1. Cayma Hakkı

VI.1.1. Tüketici sıfatıyla hareket eden ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

VI.1.2. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketici sıfatıyla hareket eden ALICI’nın veya tüketici sıfatıyla hareket eden ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Teslimin yapılacağı üçüncü kişi belirlenirken 7201 sayılı Tebligat Kanunu esas alınır. Her halde tüketici sıfatıyla hareket eden ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

VI.1.3. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde aşağıdaki kurallar esas alınır.

VI.1.3.1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

VI.1.3.2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

VI.1.3.3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

VI.1.4. Malın SATICI tarafından bağımsız taşıyıcı olan kargo şirketine teslimi, her ne kadar mala ilişkin hasarın üçüncü kişi olan kargo şirketine geçirse de cayma hakkının başlangıcı bakımından tüketici sıfatıyla hareket eden ALICI’ya teslim kabul edilmez.

VI.1.5. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

VI.1.6. ALICI cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimini cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak işbu sözleşmede belirtilen iletişim kanallarından herhangi birine veya https://pvdepo.com.tr/iletisim/ adresinden SATICI’ya yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bilirimi, https://pvdepo.com.tr/iletisim/ adresinden yapması halinde, bildirim kendisine ulaşan SATICI bu durumu en geç bildirimin ulaşmasını takip eden iş günü mesai saati bitimine değin ALICI’ya bildirir. Bildirimin süresi içerisinde gönderildiğine ilişkin ispat yükümlülüğü ALICI üzerindedir.

VI.1.7. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

VI.1.7.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

VI.1.7.2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

VI.1.7.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

VI.1.7.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

VI.1.7.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

VI.1.7.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

VI.1.7.7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

VI.1.7.8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

VI.1.7.9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

VI.1.7.10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

VI.2. İade Prosedürü

VI.2.1. Tüketici sıfatıyla hareket eden ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile TÜKETİCİ’ye bedel iadesine karar verilen durumlarda, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

VI.2.1.1.  Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

  

VI.2.1.2.  Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Gönderilen tutarın iadesi, ALICI’nın alışveriş sırasında göndermiş olduğu IBAN veya banka hesabı bilgisine göre gerçekleştir. Gelen ödemeden, IBAN veya banka hesabı bilgisi saptanamıyor ise ALICI işbu sözleşmedeki kayıtlı iletişim kanallarından, iadenin gerçekleşmesini istediği IBAN veya banka hesabı bilgisini SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu IBAN veya banka hesabı bilgisinin hamili fatura adresinde belirtilen gerçek veya tüzel kişi olmak zorundadır.

 

VI.2.2. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Satış konusu malın kullanılması halinde ikinci el olacağı ve kullanıldığında tamamı olmasa dahi belirli bir kısmı sarf olacak teknolojik ve teknik ürünlerin kullanılmamış olmaları gerekmektedir.

ALICI iade edeceği malı SATICI’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile göndermek mecburiyetindedir. İade kargo bedeli ……..-TL tutara kadar SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedelinden ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

 

VI.3. Ayıp

VI.3.1. ALICI’nın tüketici sıfatıyla hareket etmediği hallerde, ALICI koşulsuz cayma hakkını kullanamayacaktır. Bu gibi hallerde ALICI ve SATICI arasındaki satış sözleşmesi TTK hükümlerine tabi olacaktır. Gerçek kişi tacirlerin, satış sözleşmesinin kurulması esnasında vergi dairesi ve vergi numarasını girmesine karşın, ALICI’nın beyanı kısmına söz konusu alışverişin ticari olmadığını belirtmemesi halinde satış ticari kabul edilir. Bu durumda, SATICI eğer ALICI’ya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıplardan sorumlu olacaktır.

VI.3.2. ALICI, sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp ve eksiklik kontrolü yapmakla mükelefftir.

VI.3.2. ALICI, teslim edilen ürünler içerisinde açıkça görülen bir ayıp olması halinde 2 gün içerisinde derhal durumu yazılı olarak İletişim Kanallarından SATICI’ya ihbar edeceğini aksi halde teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul ettiğini beyan eder.

VI.3.3. ALICI, teslim edilen ürünlerde açıkça görülmeyen (gizli) ayıplara karşı denetim ve kontrol yükümlülüğünü sağlayacağını, teslim tarihinden itibaren 8 gün içerisinde ürünlerde bir ayıp tespit etmesi halinde derhal SATICI’ya ihbar edeceğini aksi halde ürünü ayıplı hali ile kabul ettiğini beyan eder.

VI.3.3.1. ALICI, ayıp ihbarı ile birlikte https://pvdepo.com.tr/iade-talebi/ adresinde yer alan “iade formunu” doldurarak, mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya göndermekle mükelleftir.

VI.3.3.2. SATICI, usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve ürünün teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yaparak ALICI’nın beyanlarında haklı olduğunun anlaşılması halinde ayıplı ürünü tamir ederek bütün fonksiyonlarını çalışır hale getirerek ALICI’ya yeniden gönderir. Ürün tamirinin mümkün olmaması halinde ayıplı ürünü yenisi ile değiştirir veya ayıplı ürünün bedelini iade eder.

VI.3.3.3. ALICI’nın, iade etmiş olduğu ürünün stoklarda kalmaması ya da benzeri nedenler ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânı olmadığı halde SATICI ürün bedelini ALICI’ya faiz ödemeksizin iade edeceğini beyan eder. Bu durumda ALICI iade faturası kesmek ve SATICI’ya ulaştırmak zorundadır.

VI.3.3.4. Kredi Kartı yapılan ödemelerde iade bedeli kullanılan kredi kartına iade edilecek olup, bankalardan kaynaklanan gecikmelerden SATICI sorumlu tutulamaz.

VI.3.3.5. Malların iadesinde vergi usul kanunu ve yönetmelik hükümleri saklı olup ALICI VE SATICI İşbu hükümlere riayet etmekle mükelleftir.

VI.3.3.6. ALICI, satın almış olduğu malın kurulum/destek gerektirmesi halinde sadece yetkili servis tarafından müdahale edilmesi gerektiğini bildiğini aksi halde yetkisiz kişilerce yapılan müdahale nedeni çıkabilecek her türlü sorun/uyuşmazlıkta SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan eder.